เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SEPO Highlight
 • หลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น
 • กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ
  กฎหมายและระเบียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจด้านบุคคลากร ด้านการเงิน ด้านการบริหารงาน
 • GFMIS-SOE GFMIS-SOE
  ข้อมูลผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลผู้บริหารคณะกรรมการ ข้อมูลทั่วไป
 • PPP PPP
  กฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
  ขั้นตอน / กรอบระยะเวลา การจัดทำบันทึกข้อตกลง ผลการประเมินฯ รวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบประเมินผล และระบบแรงจูงใจ
 • เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่
  เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา บทความ คู่มือต่างๆ ฯลฯ
Performance

Net Profit Margin (%) : รายได้รวมและกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจ ณ มิถุนายน 2559 รัฐวิสาหกิจมีรายได้รวมจำนวน 2,115,913 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 193,345.10 ล้านบาท
โดยมีความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) เท่ากับ 9.13% โดยรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงินมีรายได้รวมประมาณ 274,833.89 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 42,780.35 ล้านบาท
(Net Profit Margin 15.56%) ในขณะที่รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีรายได้รวม 1,541,029.33 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 150,564.76 ล้านบาท (Net Profit Margin 8.18%)

Financial

ภาพรวมฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ณ 30 มิถุนายน 2559 : สินทรัพย์รวมจำนวน 13.50 ล้านล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 8.04 ล้านล้านบาท
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จำนวน 5.45 ล้านล้านบาท ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันจำนวน 10.56 ล้านล้านบาท โดยเป็นหนี้สินของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 7.41 ล้านล้านบาท
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจำนวน 3.15 ล้านล้านบาท

Top Performance

ผลกำไรสุทธิสูงสุด ณ มิถุนายน 2559 ของรัฐวิสาหกิจ 10 อันดับ : ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงที่สุด (58,029 ล้านบาท) รองลงมาได้แก่ กฟผ. (29,819 ล้านบาท)
และ กรุงไทย (16,832 ล้านบาท) ตามลำดับ

 Top funds deliver-disbursements

ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) ข้อมูล ณ กันยายน 2560

Money to State

เงินนำส่งรัฐ : หน่วยล้านบาท รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 4,465.23 ล้านบาท รวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนธันวาคม จำนวน 72,386.73 ล้านบาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเบิกจ่ายงบลงทุน

การเบิกจ่ายงบลงทุน: หน่วยล้านบาท กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติงบลงทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 365,323.106 ล้านบาท
ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วจำนวน 238,862.002 ล้านบาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม