เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SEPO Highlight
 • หลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น
 • กฏหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ กฏหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ
  กฎหมายและระเบียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจด้านบุคคลากร ด้านการเงิน ด้านการบริหารงาน
 • GFMIS-SOE GFMIS-SOE
  ข้อมูลผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลผู้บริหารคณะกรรมการ ข้อมูลทั่วไป
 • PPP PPP
  กฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
  ขั้นตอน / กรอบระยะเวลา การจัดทำบันทึกข้อตกลง ผลการประเมินฯ รวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบประเมินผล และระบบแรงจูงใจ
 • เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่
  เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา บทความ คู่มือต่างๆ ฯลฯ
Performance

Net Profit Margin (%) : รายได้รวมและกำไรสุทธิของรัฐวิสาหกิจ ณ มีนาคม 2559 รัฐวิสาหกิจมีรายได้รวมจำนวน 1,115,581 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 105,820 ล้านบาท
โดยมีความสามารถในการทำกำไร (Net Profit Margin) เท่ากับ 4.49% โดยรัฐวิสาหกิจในสาขาสถาบันการเงินมีรายได้รวมประมาณ 168,135 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 24,175 ล้านบาท
(Net Profit Margin 14.38%) ในขณะที่รัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินมีรายได้รวม 947,446 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 81,644 ล้านบาท (Net Profit Margin 8.62%)

Financial

ภาพรวมฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจ ณ 30 มีนาคม 2559 : สินทรัพย์รวมจำนวน 13.47 ล้านล้านบาท โดยเป็นสินทรัพย์ของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 8.01 ล้านล้านบาท
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน จำนวน 5.46 ล้านล้านบาท ในขณะที่รัฐวิสาหกิจมีหนี้สินรวมกันจำนวน 10.55 ล้านล้านบาท โดยเป็นหนี้สินของกลุ่มสถาบันการเงินจำนวน 7.38 ล้านล้านบาท
และกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจำนวน 5.46 ล้านล้านบาท

Top Performance

ผลกำไรสุทธิสูงสุดประจำปี 2559 ของรัฐวิสาหกิจ 10 อันดับ : ปตท. เป็นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูงที่สุด (23,669 ล้านบาท) รองลงมาได้แก่ กฟผ. (16,784 ล้านบาท)
และ ทอท. (10,217 ล้านบาท) ตามลำดับ

 Top funds deliver-disbursements

ข้อมูลการนำส่งรายได้ของรัฐวิสาหกิจสูงสุด 10 อันดับแรก (หน่วยล้านบาท) ข้อมูล ณ สิงหาคม 2559

Money to State

เงินนำส่งรัฐ : หน่วยล้านบาท รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนสิงหาคม 2559 จำนวน 5,308.71 ล้านบาท รวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนสิงหาคม 2559
จำนวน 121,341.21 ล้านบาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเบิกจ่ายงบลงทุน

การเบิกจ่ายงบลงทุน: หน่วยล้านบาท กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2559 รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติงบลงทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 297,718.003 ล้านบาท
ณ เดือนสิงหาคม 2559 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วจำนวน 151,231.786 ล้านบาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

chevron up