เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ
และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

SEPO Highlight
 • หลักทรัพย์ หลักทรัพย์
  หลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังถือหุ้น
 • กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ
  กฎหมายและระเบียนที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจด้านบุคคลากร ด้านการเงิน ด้านการบริหารงาน
 • GFMIS-SOE GFMIS-SOE
  ข้อมูลผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประกอบไปด้วยข้อมูลทางการเงิน การบัญชี ข้อมูลการลงทุน ข้อมูลผู้บริหารคณะกรรมการ ข้อมูลทั่วไป
 • PPP PPP
  กฎหมายและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐและกองทุนส่งเสริมการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 • ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
  ขั้นตอน / กรอบระยะเวลา การจัดทำบันทึกข้อตกลง ผลการประเมินฯ รวมถึงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพในระบบประเมินผล และระบบแรงจูงใจ
 • เอกสารเผยแพร่ เอกสารเผยแพร่
  เอกสารวิชาการ เอกสารประกอบการสัมมนา บทความ คู่มือต่างๆ ฯลฯ
Performance

ภาพรวมผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปี 2561

Financial

ภาพรวมฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ ปี 2561

Money to State

เงินนำส่งรัฐ : หน่วยล้านบาท รัฐวิสาหกิจนำเงินส่งเข้ารัฐในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 149,462.610 ล้านบาท รวมสะสมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณถึงเดือนมิถุนายน จำนวน 156,474.270 ล้านบาท
คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

การเบิกจ่ายงบลงทุน

การเบิกจ่ายงบลงทุน: หน่วยล้านบาท กรอบการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2563 รัฐวิสาหกิจได้รับอนุมัติงบลงทุนรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 102,747 ล้านบาท
ณ เดือนพฤษภาคม 2563 รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนแล้วจำนวน 104,214 ล้านบาท คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม