สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๙ ประเภทรางวัล ดังนี้
๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๗ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๓. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  

๔. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น เป็นดังนี้
      ๔.๑ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
      ๔.๒ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
      ๔.๓ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๕. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

๖. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ได้แก่
      ๑) การประปานครหลวง
      ๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๗. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๘. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (Green Amazon Bio Cup)

โดยมีรางวัลชมเชย(ระดับองค์กร) ๔ รางวัล ได้แก่  
      ๑) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ระบบตรวจจับการลักลอบใช้บริการทางเสียง)
      ๒) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อุปกรณ์รับส่งข้อมูลปลายทาง (Remote Terminal Unit: RTU))
      ๓) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (โปรแกรมจัดการจราจรขาออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
      ๔) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้าแบบหลายพอร์ท สำหรับอุปกรณ์แอคเซสพอยท์)

โดยมีรางวัลชมเชย(ระดับบุคคล) ๑ รางวัล ได้แก่  
      ๑) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (เครื่องกักเก็บและฟอกน้ำยาแอร์รถยนต์ เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่)

๙. รางวัลพิเศษ “รางวัลรัฐวิสาหกิจแห่งความภูมิใจ” ได้แก่
      ๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
      ๒) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
      ๓) บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

chevron up