สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕

๑) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๕๕๕

กลุ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

กลุ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

กลุ่มอื่นๆ:-

๒) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

รางวัลเกียรติยศ

  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - การประปานครหลวง

๓) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

รางวัลเกียรติยศ

  - การไฟฟ้านครหลวง

  - การประปานครหลวง

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

รางวัลดีเด่น

  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๔) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น

    ๔.๑) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม  

  - การท่าเรือแห่งประเทศไทย

    ๔.๒) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ

  - ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

  - บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

    ๔.๓ ) รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

  - บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

๕) รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

  - การประปานครหลวง

๖) รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (CSR)

  - การไฟฟ้านครหลวง (โครงการคืนโลกสดใสลดใช้พลังงาน)

  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (โครงการกรุงไทยยุววาณิช)

๗) รางวัลนวัตกรรมดีเด่น

  - บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) (PTT Electromagnetic Induction for Wax Mitigation)

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เครื่องมือเพิ่มแถวลูกถ้วย)

ชมเชย ได้แก่

  - การไฟฟ้านครหลวง (ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินสำเร็จรูป (Precast Duct Bank))

  - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (โครงการสายอากาศ VHF (ย่านความถี่ ๑๓๒.๐๕ MHz) เพื่อการติดต่อสื่อสารในการบินทดสอบปรับแต่งระบบ/อุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศ)

  - บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ระบบวิเคราะห์ทราฟฟิค ของบริการทางเสียง ๒ (Voice Traffic Analysis II))

  - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ระบบเฝ้าระวังและแจ้งเหตุขโมยลักตัดสายเคเบิลโทรศัพท์)

๘) รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร: นายลักษณ์ วจนานวัช

  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน): นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

เอกสารแนบ
- เอกสารงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555
chevron up