สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Review)ข้อจำกัดความรับผิด (Disclaimer)

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (“สคร.”) กระทรวงการคลัง เพื่อใช้ประโยชน์ในราชการของ สคร.
โดยเฉพาะ เอกสารฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐาน ของข้อมูลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้จัดหาให้ฐานข้อมูลของ สคร. และข้อมูลสาธารณะรวมทั้งการสัมภาษณ์และซักถามประเด็นระหว่างเจ้าหน้าที่ของ สคร. และเจ้าหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ ดังนั้นความถูกต้องของข้อมูลเช่นว่านั้นจึงไม่อาจรับรองความถูกต้องได้อย่างเป็นอิสระจากกัน และเป็นปัจจุบัน 

ผู้ใดนำข้อมูล และ/หรือ เอกสารนี้ไปใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์ใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สคร. สคร. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น และหาก สคร. ตกลงและยอมรับว่าในการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรแก่บุคคลอื่นใดในการนำข้อมูล และ/หรือเอกสารนี้ไปใช้อ้างอิงหรือใช้ประโยชน์นั้น สคร. จะดำเนินการให้ผู้ขออนุญาตตกลงและยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่ดำเนิน การฟ้องร้อง สคร.หากมีความเสียหายเกิดขึ้น

นอกจากนี้ สคร. จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ที่นำไปใช้หรือผู้อื่นใดในความสูญเสียกำไรหรือสูญเสียโอกาส หรือความเสียหายโดยตรงหรือพิเศษ หรืออันเป็นผลมาจาก หรือสืบเนื่องมาจาก หรืออันเป็นการลงโทษ ไม่ว่าประการใดๆ ทั้งสิ้น และจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ในความรับผิดเรื่องละเมิดสัญญาหรือความรับผิดในเรื่องอื่นใดต่อผู้ใช้อื่นใด ในการนำเอกสารนี้ไปใช้ และ/หรือ ต่อผู้อื่นใด สคร. ไม่ให้การรับรองใดๆ และไม่รับผิดชอบต่อการอ้างการรับประกันใดๆของผู้ใช้ และ/หรือ ผู้อื่นใด ไม่ว่าโดยแจ้งชัด โดยปริยาย โดยกฎหมาย หรืออื่นใด รวมทั้งแต่ไม่จำกัด อยู่แต่เฉพาะการรับประกันในความถูกต้อง สมบูรณ์ เหมาะแก่การเวลา ประสิทธิภาพ สามารถนำไปซื้อขายได้ และเหมาะที่จะนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ใดโดยเฉพาะ

ยอมรับ                 ไม่ยอมรับ

chevron up