สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2552 
สรุปรางวัลปี 2552
1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2552 (จำนวน 1 รางวัล)
    • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)
    ดีเด่น
    • การไฟฟ้านครหลวง
    • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
3. รางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น (จำนวน 4 รางวัล)
    ดีเด่น
    • การประปานครหลวง
    • ธนาคารออมสิน เกียรติยศ
    • การไฟฟ้านครหลวง
    • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
4. รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)
    • องค์การเภสัชกรรม
5. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น (รางวัลใหม่) (จำนวน 2 รางวัล)
    ดีเด่น
    • การไฟฟ้านครหลวง
    • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
6. รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (จำนวน 5 รางวัล)
    ดีเด่น
    • การไฟฟ้านครหลวง
    • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
    • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
    • ธนาคารออมสิน
7. รางวัลบริการดีเด่น (รางวัลใหม่) (จำนวน 2 รางวัล)
    ดีเด่น
    • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    • ธนาคารออมสิน
8. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (รางวัลใหม่) (จำนวน 4 รางวัล)
    ดีเด่น
    • บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
    • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
    ชมเชย
    • การไฟฟ้านครหลวง
    • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เอกสารแนบ
- เอกสารงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2552

 

chevron up