สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549 

งานมอบรางวัลรัฐ วิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549 จัดขึ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ สโมสรทหารบก โดยมี ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในงาน
ประเภทและจำนวน: 5 ประเภท 17 รางวัล ดังนี้
1) รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)
2) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (จำนวน 5 รางวัล)
3) รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (จำนวน 5 รางวัล)
4) รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)
5) รางวัลการพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)


เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549
1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น
- คะแนนประเมินผล ประจำปี 2548
- ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี และ Incident

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- คะแนนประเมินผล ประจำปี 2548
- Incident

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
- คะแนนประเมินผล ประจำปี 2548
- Incident

4. รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
- รัฐวิสาหกิจเสนอโครงการ (โดยต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับภาระกิจหลักขององค์กร)

5. รางวัลพัฒนาปรับปรุงสภาพองค์กรดีเด่น
- คะแนนประเมินผล ประจำปี 2548
- Incident
ผลรางวัลปี 2549
1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)

  - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

  - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (จำนวน 5 รางวัล)

  - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

  - ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

  - ธนาคารอาคารสงเคราะห์

  - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น (จำนวน 5 รางวัล)

  - การประปานครหลวง

  - การไฟฟ้านครหลวง

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  - บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

4. รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)

  - การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

  - บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

  - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

5. รางวัลการพัฒนาสถานภาพองค์กรดีเด่น (จำนวน 1 รางวัล)

  - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

chevron up