สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

โครงการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย (CSR)วัตถุประสงค์โครงการ
 
(from Heart through Hands)

1. เพื่อผู้บริหารและพนักงานของ สคร. มีจิตสำนึกและคำนึงในการช่วยเหลือสังคมร่วมกัน (Heart)
2. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่าง สคร. โรงเรียน และชุมชน เพื่อส่งเสริมบทบาทของชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียน (Head)
3. โรงเรียนที่ได้รับการอุปถัมภ์มีมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินต้นแบบโรงเรียนในฝันของ สพฐ. (Hands)
4. เพื่อการพัฒนาทางสังคมที่ยั่งยืน สคร. สามารถส่งมอบโรงเรียนให้ชุมชนดูแลต่อไปได้ หลังจากสิ้นสุดโครงการ 3 ปี

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 

chevron up