สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ติดต่อหน่วยงานภายใน  02-298-5880-7 ต่อ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 3102-3106
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3107
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ -
นางศิริพร เหลืองนวล รอง ผอ. สคร. 3112-3113
นางปานทิพย์ ศรีพิมล รอง ผอ.สคร. 3115-3116
กลุ่มตรวจสอบภายใน 2107
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2102
เลขานุการกรม 2186
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 2137
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2 2154
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3 2112
กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ 3219
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS) 2173
สำนักกฎหมาย 3118
สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 3136
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ 3152
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ 2112
chevron up