สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ติดต่อหน่วยงานภายในเบอร์โทรศัพท์ 02-298-5880-7 

ต่อ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3102 - 3106

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

3115 - 3116

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

3301 - 3302

นายชาญวิทย์ นาคบุรี          รอง ผอ.สคร.

3108 - 3109

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา    รอง ผอ.สคร.

3112 - 3113

กลุ่มตรวจสอบภายใน

2148

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2208

สำนักงานเลขานุการกรม

2186

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

2137

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

2154

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

2132

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

3202

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2173

สำนักกฎหมาย

3118

สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

3136

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

3152

สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

3112

 
chevron up