สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....

 มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)

 คำชี้แจงความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ

 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....

 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...(ที่ ครม. เห็นชอบหลักการ)

 ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและการบริหาร

chevron up