สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักทรัพย์งานบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

ภารกิจงานในการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ :

(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการร่วมทุนของรัฐ รวมทั้งการจัดหาเงินเพื่อร่วมทุนในกิจการที่รัฐถือหุ้น ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของทุนทั้งหมด

(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย การแต่งตั้ง และการกำกับดูแลกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังและ กรรมการอื่นในรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง
ในกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ50 ของทุนทั้งหมด

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

(1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535 ลักษณะ 22 หมวด 4 บริษัท จำกัด

(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของส่วนราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-4

สถานะหุ้นของกระทรวงการคลัง

:  ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 กระทรวงการคลังถือครองหุ้นรวม จำนวน 109 แห่ง มูลค่ารวม 1,148,030 ล้านบาท


 


 

 

chevron up