สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ข้อมูล CIO alt=
ชื่อ : นางสาวรสา กาญจนสาย
ตำแหน่ง
: ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)
โทร : 02-298-5880-7
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
 
 
 
chevron up