สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

CoST คืออะไรโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
Construction Sector Transparency Initiative: CoST) 

CoST คืออะไร

Cost เป็นโครงการที่ริเริ่มโดย Department for International Development ของประเทศอังกฤษ ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารโลกในปี 2550 ต่อมา CoST ได้ยกระดับบทบาทเป็นองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศที่ต้องการนำกลไกและมาตรฐานของ CoST ไปใช้ในการสร้างความโปร่งใสในภาคการก่อสร้างของประเทศ โดยที่ผ่านมามีการนำไปใช้ในประเทศสมาชิกต่างๆ กว่า 15 ประเทศแล้ว เช่น อังกฤษ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เป็นต้น

CoST มีเป้าหมายในการสร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างภาครัฐ เพื่อทำให้เกิด
ความคุ้มค่าสูงสุดทางการเงินของภาครัฐในลงทุนในโครงการก่อสร้าง รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการจากโครงการลงทุนของภาครัฐที่มีคุณภาพ  ทั้งนี้ เนื่องจากการศึกษาของ CoST พบว่า งบประมาณของโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เป็นการลงทุนขนาดใหญ่อาจถูกใช้ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีโอกาสเกิดการทุจริตมาก

CoST ได้สร้างกลไกและมาตรฐานในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการก่อสร้างภาครัฐ โดยเป็นการวางระบบให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างสู่สาธารณชนในทุกๆ ระยะสำคัญ การวางระบบดังกล่าวจะเน้นให้การใช้งานสามารถใช้ได้จริง และเหมาะสมต่อบริบทของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้ง ยังให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและอาจถูกผนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของรัฐในระยะยาวได้

chevron up