สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักการและกระบวนการการดำเนินงานของ CoSTหลักการและกระบวนการการดำเนินงานของ CoST

 

หลักการของ CoST

  • ความโปร่งใส (Transparency)

  การเปิดเผยข้อมูลในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในกระบวนการก่อสร้างของภาครัฐ

  • การทำให้เกิดการทำงานเป็นระบบ (System)

  การสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอน เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้

  • การมีส่วนร่วม (Involvement)

การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการร่วมกันตรวจสอบข้อมูลการก่อสร้างของภาครัฐ

กระบวนการการดำเนินงานที่สำคัญของ CoST

  • การจัดตั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG)

ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนโครงการ

  • การจัดทำรายงานการศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study)

เพื่อทราบถึงภาพรวมและระดับของการเปิดเผยข้อมูลในประเทศไทยในปัจจุบัน รายงานนี้จะให้ข้อมูลต่างๆที่จำเป็นในการปรับใช้โครงการ CoST กับบริบทของประเทศไทย และจะทำให้ทราบถึงระดับความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการดำเนินโครงการ CoST

  • กระบวนการการเปิดเผยข้อมูล (Disclosing Process)

แนวทางการเปิดเผยข้อมูลที่ปรับใช้กับบริบทของแต่ละประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลที่เปิดเผยตามที่กำหนด (Proactive) และข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อมีการร้องขอ (Reactive)

  • การจัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Assurance Team: AT)

คณะทำงานนี้จะประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้ความสามารถที่จำเป็นในการทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาและอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถอ่านเข้าใจได้โดยตลอด โดยผู้มีส่วนได้เสียจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อเรียกร้องให้เกิดการเอาผิดกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบได้ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับโครงการก่อสร้าง

chevron up