สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ความเป็นมาของ COST ในประเทศไทยความเป็นมาของ COST ในประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ให้นำมาตรการเพิ่มความโปร่งใสในการลงทุนโครงการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ซึ่งเป็นกระบวนการในการเปิดเผยข้อมูลและติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ โดยให้โครงการลงทุนของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทอท.) เป็นโครงการนำร่อง และเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 คนร. ได้มีคำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi-Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) (คณะอนุกรรมการ MSG) เพื่อรับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ในโครงการก่อสร้างของรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ได้รับทราบการพัฒนาเครื่องมือป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเปิดเผยข้อมูลโครงการ CoST ถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

chevron up