สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการ (Multi-Stakeholder Group)คณะกรรมการ (Multi-Stakeholder Group)

ตามแนวทาง CoST แต่ละประเทศสมาชิกต้องมีการจัดตั้งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Multi-Stakeholder Group: MSG) ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อเป็นหน่วยหลักในการขับเคลื่อนโครงการ CoST

สำหรับประเทศไทยประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้มีคำสั่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่ 5/2558 สั่ง ณ วันที่ 18 มีนาคม 2558 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi - Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) เพื่อรับผิดชอบดำเนินการโครงการ CoST โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้
องค์ประกอบ

1) ปลัดกระทรวงคมนาคม   ประธานอนุกรรมการ 
2) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  อนุกรรมการ
3) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง อนุกรรมการ 
4) ผู้แทนองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย)  อนุกรรมการ 
5) ผู้แทนองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย อนุกรรมการ 
6) ผู้แทนมูลนิธิสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม อนุกรรมการ
7) ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  อนุกรรมการ 
8) ผู้แทนสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  อนุกรรมการ 
9) ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย อนุกรรมการ 
10) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อนุกรรมการและเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

1) พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติและ/หรือระเบียบข้อบังคับของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
กับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐวิสาหกิจ และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2) พิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลและกลไกอื่นในการเสริมสร้างความโปร่งใส
ในการก่อสร้างภาครัฐวิสาหกิจ

3) นำเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาเกี่ยวกับการเสริมสร้างความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐวิสาหกิจ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

4) เชิญเจ้าหน้าที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง หรือเรียกเอกสารจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาได้ตามความจำเป็น

5) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

6) ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนี้ หรือตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจมอบหมาย

Download คำสั่ง

"*หมายเหตุ: คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ ได้มีมติยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ ๕/๒๕๕๘ สั่ง ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างภาครัฐ (Multi - Stakeholder Group) สำหรับโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST Committee) โดยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน กรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และ สคร. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน คณะอนุกรรมการ MSG ดังกล่าว" Download คำสั่ง

chevron up