สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ CoST ในประเทศไทยการศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ CoST ในประเทศไทย

ตามแนวทาง CoST แต่ละประเทศสมาชิกต้องมีการจัดทำรายงานการศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) เพื่อทราบถึงภาพรวมและระดับของการเปิดเผยข้อมูลในแต่ละประเทศสมาชิกในปัจจุบัน โดยรายงานนี้จะประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นในการปรับใช้โครงการ CoST กับบริบทของแต่ละประเทศสมาชิก และจะทำให้ทราบถึงระดับความโปร่งใสในโครงการก่อสร้างภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีการดำเนินโครงการ CoST สำหรับประเทศไทยโดย สคร. ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) เรียบร้อยแล้ว CoST_scoping-study

chevron up