สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

โครงการลงทุนของภาครัฐที่ดำเนินการตามโครงการ CoSTโครงการลงทุนของภาครัฐที่ดำเนินการตามโครงการ CoST

 1. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ** 

 

** คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เห็นชอบดำเนินการตามโครงการ CoST

chevron up