สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ติดต่อติดต่อ

 

คณะทำงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative: CoST)
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
และข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

หมายเลขโทรศัพท์ติอต่อ : 0 2298 5880 - 7 ต่อ 3125, 3126

โทรสาร: 0 2298 5880 – 7 ต่อ 3118

E-mail : pimnipa_t@sepo.go.th

chevron up