สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

State Enterprise Review (SER) 2560  2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560

 


สาขาพลังงาน
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาขนส่ง
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาสื่อสาร
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาสาธารณูปการ
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาเกษตร
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาทรัพยากรธรรมชาติ
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาสังคมและเทคโนโลยี
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.

สาขาสถาบันการเงิน
  ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มี.ค. เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย.


* รัฐวิสาหกิจที่ไม่มีการจัดทำ SER

 

 

chevron up