สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เกณฑ์และแบบสอบถามรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562 1. เกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562
 2. แบบสอบถามบริหารจัดการองค์กร ปี 2562
  2.1 แบบสอบถาม SOE Award 2562 Board
  2.2 แบบสอบถาม SOE Award 2562 Risk
  2.3 แบบสอบถาม SOE Award 2562 IC
  2.4 แบบสอบถาม SOE Award 2562 IA
  2.5 แบบสอบถาม SOE Award 2562 IS
  2.6 แบบสอบถาม SOE Award 2562 HR
 3. แบบสอบถามรางวัลส่งเข้าประกวด ปี 2562
  3.1 แบบสอบถาม_SOE Award 2562 รางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
  3.2 แบบสอบถาม SOE Award 2562 รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล
  3.3 แบบสอบถาม SOE Award 2562 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  (ด้านความคิดสร้างสรรค์)

  3.4 แบบสอบถาม SOE Award 2562 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
  (ด้านนวัตกรรม)
  3.5 แบบสอบถาม_SOE Award 2562 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
  (เชิงยุทธศาสตร์)
  3.6 แบบสอบถาม_SOE Award 2562 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
  (ยกระดับการบริหารจัดการ)
chevron up