สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แผนปฏิบัติราชการแผน
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553

 

ผลการดำเนินงาน

- 2564
   -  รอบ 6 เดือน

- 2563
   -  รอบ 6 เดือน
   -  รอบ 12 เดือน

- 2562
   -  รอบ 6 เดือน
   -  รอบ 12 เดือน

 

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

 

chevron up