สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คู่มือปฏิบัติงานสำนักงานเลขานุการกรม

สำนักกฎหมาย

สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

กองขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

chevron up