สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจพระราชบัญญัติ

ระเบียบ

กฏหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน

ร่างกฏหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

กฏหมายอื่น

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

chevron up