สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ภารกิจด้านการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐchevron up