สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาสถาบันการเงิน  สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ชื่อบริษัท สำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่อยู่ 1034 ถ.กรุงเกษม แขวงมหานาค ป้อมปราบ กรุงเทพ 10100
เบอร์โทรศัพท์ 0-2281-7500 เบอร์โทรสาร เว็บไซต์ http://www.pawn.co.th

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 310 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2265-3000   เบอร์โทรสาร 0-2265-4000 เว็บไซต์ http://www.smebank.co.th

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ชื่อบริษัท ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่อยู่ 469 ถ.นครสวรรค์ แขวงจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
เบอร์โทรศัพท์ 0-2280-0180, 0-2281-7355 เบอร์โทรสาร 0-2280-0442, 0-2281-6164 เว็บไซต์ http://www.baac.or.th

  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ที่อยู่ อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2271-3700, 0-2278-0047   เบอร์โทรสาร 0-2271-3204 เว็บไซต์ http://www.exim.go.th

  ธนาคารออมสิน

ชื่อบริษัท ธนาคารออมสิน ที่อยู่ 470 ถ.พหลโยธิน สามเสนใน กรุงเทพ 10400
เบอร์โทรศัพท์ 0-2299-8000 เบอร์โทรสาร เว็บไซต์ http://www.gsb.or.th

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ชื่อบริษัท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่อยู่ 212 ถ.พระรามที่ 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
เบอร์โทรศัพท์ 0-2645-9000 เบอร์โทรสาร เว็บไซต์ http://www.ghb.co.th

    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ที่อยู่ เลขที่ 66 ชั้น M,21,22 อาคารคิวเฮ้าส์ ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 เบอร์โทรศัพท์ 0-2650-6999 เบอร์โทรสาร 0-2664-3345 เว็บไซต์ www.ibank.co.th

    บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

ชื่อบริษัท บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ที่อยู่ 2922/243 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16-18 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์ 0-2890-9988 เบอร์โทรสาร 0-2890-9900, 0-2890-9800
เว็บไซต์ https://www.tcg.or.th

    

บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ชื่อบริษัท บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ที่อยู่ 100/22 อาคาร ว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี ชั้น14 ถนน พระราม 9 แขวง ห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เบอร์โทรศัพท์  02-119-1498  02-126-7881-2
เว็บไซต์ https://www.iam-asset.co.th/landing.php

chevron up