สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การใช้งานระบบงาน สคร. จากภายนอกสำนักงาน
(Work from Home)การใช้งานระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (Cloud VDI) จากภายนอก สคร.การประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย Internet ของ สคร.

chevron up