สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจกฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ       

      • ด้านบุคคลากร      
      • ด้านการเงิน      
       ด้านการบริหารงาน

ร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

 UNOFFICIAL TRANSLATION
      • PRIVATE INVESTMENTS IN STATE UNDERTAKINGS ACT B.E. 2556 (2013)
      • STANDARD QUALIFICATIONS OF STATE ENTERPRISE DIRECTORS AND OFFICIALS ACT, B.E. 2518 (1975)
     • STATE ENTERPRISE CORPORATIZATION ACT, B.E. 2542 (1999)

chevron up