สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)คนร. ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562

คนร. ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

คนร. ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

 

 

chevron up