สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คนร.

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการใน คนร. 4 ชุด

 

ระเบียบ

 

ประวัติผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการรัฐวิสาหกิจ

chevron up