สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการนโยบายองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่
องค์ประกอบ

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 5 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการ นโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.) ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีที่นายก รัฐมนตรี แต่งตั้งจำนวนไม่เกินสิบห้าคน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ผู้แทนกระทรวงการคลังผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ

ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 4/2552 ลงวันที่ 6 มกราคม 2552 นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 277/2549 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2549 นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบการแต่งตั้ง กนท. ส่วนที่เป็นรัฐมนตรี จำนวน 8 ท่าน ดังนี้
1) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
6) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
7) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
8) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กนท. จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
2) นางเกษรี ณรงค์เดช
3) นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
4) นายรพี สุจริตกุล (ขอลาออกเมื่อ 1 มีนาคม 2550)

อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มาตรา 13 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กนท. ไว้ ดังนี้
1) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติในหลักการและแนวทางให้ดำเนินการ
นำทุนบางส่วนหรือทั้งหมดของรัฐวิสาหกิจมาเปลี่ยนสภาพเป็นหุ้นในรูปแบบของบริษัท
2) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนทุนเป็นหุ้นและการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามที่คณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งเสนอตามมาตรา 21
3) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกำหนดรัฐมนตรีที่จะกำกับดูแลในด้านนโยบายของบริษัทที่จะจดทะเบียนจัดตั้งตาม 2)
4) เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26
5) กำกับดูแลให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามพระราชบัญญัตินี้
6) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

chevron up