สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทำเนียบผู้บริหาร 
 alt
ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ


นางสาวรสา กาญจนสายนางสาวรสา กาญจนสาย
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

นายชาญวิทย์ นาคบุรี
นายชาญวิทย์ นาคบุรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ

 นางนัทีวร

รณ สีมาเงิน
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
 นางสาวรสา กาญจนสาย
นางสาวรสา กาญจนสาย
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
 นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
 
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
 นางสาววรชยา ลัทธยาพร
นางสาววรชยา ลัทธยาพร
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
 
นายจีรวัฒน์ หงสกุล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
 
นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
 
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
เลขานุการกรม
 
นายพลจักร นิ่มวัฒนา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ
 
นายพิทย อุทัยสาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
 

-ว่าง-
นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบริหาร
 
 
นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล
นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


 
chevron up