สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทำเนียบผู้บริหาร 
 
 
นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 


-ว่าง-
 ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ-ว่าง-
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจนายชาญวิทย์ นาคบุรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

างสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ
น.ส.สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

นางสาววรชยา ลัทธยาพร
ผู้อำนวยการ
สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

       
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
เลขานุการกรม

นายจีรวัฒน์ หงสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย
       
   
 
นายพลจักร นิ่มวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
นางสาวภัทรา นิยะถิรกุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
       

 

นายพิทย อุทัยสาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
นางสาวอุษณีย์ มหากิจศิริ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ
นางสุกัญญา ปาลิวนิช
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบบริหาร

 
 
chevron up