สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทำเนียบผู้บริหาร 
 
 
นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 


นายชาญวิทย์ นาคบุรี
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจนางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ -ว่าง-
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 


       
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
เลขานุการกรม

นายพิทย อุทัยสาง
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
       
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

น.ส. ภัทรา นิยะถิรกุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย 


น.ส. วรชยา ลัทธยาพร
ผู้อำนวยการ
สำนักกำกับและประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 

 


นายพลจักร นิ่มวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจนายจีรวัฒน์ หงสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐนางสุกัญญา ปาลิวนิช
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบบริหาร

น.ส. ภัทราวรรณ ชวนสนิท
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ

น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ

 
 
 

 
 
chevron up