สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทำเนียบผู้บริหาร 
 
 
นายประภาศ คงเอียด
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

 


นายชาญวิทย์ นาคบุรี
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ-ว่าง-
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ


นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 


       
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
เลขานุการกรม

นายพิทย อุทัยสาง
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
       
นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

น.ส. ภัทรา นิยะถิรกุล
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย 


น.ส. วรชยา ลัทธยาพร
ผู้อำนวยการ
สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

 


นายพลจักร นิ่มวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจนายจีรวัฒน์ หงสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐนางสุกัญญา ปาลิวนิช
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ
 
 
 

 
 
chevron up