สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้กรรมการของรัฐวิสาหกิจทราบถึงภารกิจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และนอกจากกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กล่าวมาแล้ว
ยังมีกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา หรือกรรมการรัฐวิสาหกิจในสถาบันการเงินเป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามคู่มือกรรมการรัฐวิสาหกิจนี้แล้ว ยังต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคู่มือเฉพาะแต่ละประเภทกรรมการอีกด้วย


แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ วันที่ 21 ก.พ. 2561

แบบฟอร์ม สลค.08

คำนำและสารบัญ

ภาคผนวก 1 พรบ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502

ภาคผนวก 2 พรบ. คุณสมบัติมาตรฐานของกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518

ภาคผนวก 3 พรบ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543

ภาคผนวก 4 ระเบียบว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2522

ภาคผนวก 5 พรบ. พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521

ภาคผนวก 6 ข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(www.sepo.go.th)

ภาคผนวก 8 ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการเป็นกรรมการในบริษัทจำกัดอื่นของกรรมการ

ภาคผนวก 9 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนมาก ที่ นร 0205/ ว(ล) 10189 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2540

ภาคผนวก 10 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี พ.ศ. 2546

ภาคผนวก 11 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว(ล) 3214 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2541

ภาคผนวก 12 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 40 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2541

ภาคผนวก 13 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว(ล) 169 ลงวันที่ 7 มกราคม 2536

ภาคผนวก 14 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0201/ว.66 ลงวันที่ 7 เมษายน 2537

ภาคผนวก 15 พรบ. บริษัท มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ภาคผนวก 16 พรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราบการทุจริต พ.ศ. 2542

ภาคผนวก 17 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0511/521 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2535

ภาคผนวก 18 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.1/ว.64 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2541

ภาคผนวก 19 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0529.5/ว.24 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2543

ภาคผนวก 20 หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0511/ว.119 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2533

ภาคผนวก 21 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/7188 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2547

ภาคผนวก 22 พรบ. ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2502

ภาคผนวก 23 พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

ภาคผนวก 24 พรบ. ว่าด้วยความผิดทางวินัยของข้าราชการ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ

ภาคผนวก 25 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบัญชีและการเงินของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548

ภาคผนวก 26 หนังสือสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่ กค 0814/ว.90 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548

ภาคผนวก 27 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/5235 ลงวันที่ 8 เมษายน 2547

ภาคผนวก 28 หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0504/9358 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2547

ภาคผนวก 29 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 56 เรื่องกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

 

 

chevron up