สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
:: 13/02/2562 ::

 

ปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กรรมการ

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ   

กรรมการ

นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์

กรรมการ

นายมนูญ สรรค์คุณากร

กรรมการ

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์       

กรรมการ

นายอัญญา ขันธวิทย์

กรรมการ

นางพัลลภา เรืองรอง

กรรมการ

นายพิชิต อัคราทิตย์

กรรมการ

นายสุรพล โอภาสเสถียร

กรรมการ

นายบดินทร์ อูนากูล

กรรมการ

นายปรเมธี วิมลศิริ

กรรมการ

นายยุทธ วรฉัตรธาร

กรรมการ

นายปรัชญา เวสารัชช์  

กรรมการ

นายเขมทัต สุคนธสิงห์       

กรรมการ

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

ข้อมูล ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

chevron up