สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
:: 13/07/2560 ::

ปลัดประทรวงการคลัง                                              
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                                   
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน                                           
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    
นายสมภพ อมาตยกุล                                             
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์                                    
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์                                             
นายทศพร ศิริสัมพันธ์                                          
นายอัญญา ขันธวิทย์                                      
นายยุทธ วรฉัตรากร                                           
นายชโยดม สรรพศรี                                      
นายปรัชญา เวสารัชช์                                             
นายวิชัย อัศรัสกร                                        
นายมนูญ สรรค์คุณากร                                              
นายเขมทัต สุคนธสิงห์                                       
นางพัลลภา เรืองรอง
ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ                            

ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

chevron up