สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการประเมินผลรัฐวิสาหกิจคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
:: 12/06/2556 ::

ปลัดประทรวงการคลัง                                              
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ                                   
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน                                           
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ    
นายฉัตรชัย บุญรัตน์                                             
นายชายน้อย เผื่อนโกสุม                                    
นายชโยดม สรรพศรี                                             
คุณพรทิพย์ จาละ                                          
นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์                                      
นายมนูญ สรรค์คุณากร                                           
นายยุทธ วรฉัตรธาร                                      
นายวิชัย อัศรัสกร                                             
นายสมบัติ อยู่เมือง                                          
นายสิทธิพร รัตโนภาส                                              
นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย                                       
นายอัญญา ขันธวิทย์                                            
ผู้อำนวยการสำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

chevron up