สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ห้องกฎหมาย-ด้านบุคลากร

 กฎหมายต่างๆ 

 
 ความเห็นทางกฎหมาย 

 
 มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน 

1. กฏหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. กฏหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

3. กฏหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

4. กฏหมายอื่นๆ

 ร่างกฏหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

chevron up