ระบบค้นหาประวัติโดยย่อ รายชื่อผู้เชี่่ยวชาญที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการคัดเลือกและคณะกรรมการกำกับดูแล

<<กลับหน้าหลัก>>
   
ชื่อ :
นามสกุล :
สาขาอาชีพ :
ปีที่ขึ้นบัญชี : ถึง
   
สาขาความเชี่ยวชาญ
  เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง   การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ
  การปกครอง การเมือง   การแพทย์และสาธารณสุข
  กฎหมาย   กลยุทธ์ การวางแผนพัฒนา
  เกษตร   คมนาคม
  การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์   ความมั่นคง
  ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   บัญชี
  พลังงาน   พาณิชย์และบริการ
  วิทยาศาสตร์   วิศวกรรม
  สังคม   สถาปัตยกรรม
  อุตสาหกรรม   ความเชี่ยวชาญพิเศษอื่นๆ
  อื่นๆ

* ถ้าต้องการแสดงรายชื่อทั้งหมด ให้กดปุ่มค้นหาได้เลย