The Ethics Committee of the décor.The Ethics Committee of the State Enterprise Policy Office.

 ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์ ประธานกรรมการ

 นายธีรยุทธ์ หล่อเลิศรัตน์  
ประธานกรรมการ

 

นาย ประภาศ คงเอียด  คณะกรรมการ 

นายประภาศ คงเอียด 
คณะกรรมการ

 

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา กรรมการ

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
คณะกรรมการ

 

นายพิทย อุทัยสาง คณะกรรมการ

นายพิทย อุทัยสาง
คณะกรรมการ

 

นางสาวพลอยงาม  รัศมีเฟื่อง คณะกรรมการ

นางสาวพลอยงาม รัศมีเฟื่อง
คณะกรรมการ

 

นายปราโมทย์ โชติมงคล คณะกรรมการ

นายปราโมทย์ โชติมงคล
คณะกรรมการ

 

นางศรีพนม บุนนาค คณะกรรมการ

นางศรีพนม บุนนาค
คณะกรรมการ