StaffPersonnel Protection Division of the Office of the Ethics Committee of the State Enterprise Policy.
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

 

นายชาญวิทย์ นาคบุรี    หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

นายชาญวิทย์ นาคบุรี
หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

 

นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน นิติกรชำนาญการ
นางสาวพิมพ์วิไล เก่งงาน

นิติกรชำนาญการ


นางสาวโชติรวี สว่างศรีสุทธิกุล   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวโชติรวี สว่างศรีสุทธิกุล 
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นายสิริวัฒน์ บุญทัน   เจ้าพนักงานธุรการ

นายสิริวัฒน์ บุญทัน
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวจุไรรัตน์ ปรางค์มณี  เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจุไรรัตน์ ปรางค์มณี
เจ้าพนักงานธุรการ