(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการแผนงาน/โครงการ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี