(7) มติคณะรัฐมนตรี/มติคณะกรรมการ- มติคณะรัฐมนตรี

- ปี 2562
- ปี 2561

- ปี 2560

- ปี 2559

- มติคณะกรรมการ

- ปี 2560
- ปี 2559

- คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ปี 2562
ปี 2561
- ปี 2560
- ปี 2559
- ปี 2558
- ปี 2557

- คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

- ปี 2562
- ปี 2561
- ปี 2560
- ปี 2559

- คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ (PSO)

ปี 2559
- ปี 2560
- ปี 2561
- ปี 2562

- คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน

- ปี 2562

- คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

- ปี 2562
- ปี 2561
- ปี 2560
- ปี 2559