สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1ปี 2562
ปี 2561