เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส ดังนี้1. การจัดหาพัสดุ

(1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560
3. กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5. กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560
7. กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
8. กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563

(2) แผนการจัดหาพัสดุ

(3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา
ตาม ม.9 (8) และหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินผลแต่ละโครงการ/รายการ

1. สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. สรุปรายการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

“หมายเหตุ : ประชาชนสามารถขอข้อมูลข่าวสารรายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคาและประกวดราคา โดยกรอกรายละเอียดในแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร ส่งถึง สคร. ตามช่องทางที่กำหนด”

(4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ
(5) สรุปผลการจัดหาพัสดุ รอบเดือนตาม ม. 9 (8)
(6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปีงบประมาณ
(7) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
(เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย)
(8) รายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. (ไม่มีรายงาน/ผลการตรวจสอบของ สตง. เนื่องจาก สตง. ตรวจสอบผ่านระบบ e – GP ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561)

2. การให้บริการประชาชน (สคร. ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามข้อ 2 เนื่องจากไม่มีภารกิจและหน้าที่ในการให้บริการประชาชนโดยตรง)

3. การบริหารงานของหน่วยงาน

(1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น

(2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน

(3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

(4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน

(5) คู่มือการปฏิบัติงานตาม (4)

(6) รายงานผลการปฏิบัติงานตาม (3)

 4. การบริหารงบประมาณ

(1) แผนงาน โครงการและงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

(2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ

(3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามแผนงานและโครงการของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (Negative List))

(4) รายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงาน โดยผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน (เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (Negative List))

(5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ สตง.

ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล

(1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เอกสาร/ประกาศที่เกี่ยวข้อง

(2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา

(3) มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของบุคลากร

(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

(5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

(6) รายงานการประเมินผลตาม (4) และ (5)

ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

(1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

(2) รายงานของผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบภายใน จำแนกตามแผนงานและโครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี(เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (Negative List))

(3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

(4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานโดยผู้ควบคุม/
ผู้ตรวจสอบภายในและผลการตรวจสอบของ สตง. (เป็นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผย (Negative List))

6.15 มาตรา 9 (8) งานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ (สคร. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

6.16 มาตรา 9 (8) ที่สาธารณะประโยชน์ (สคร. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

6.17 มาตรา 9 (8) รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม (สคร. ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

6.18 มาตรา 9 (8) ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

“หมายเหตุ : ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ) ได้ให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และได้จัดทำรายละเอียดช่องทางการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ โดยไม่มีการจัดเก็บข้อมูลข่า%