นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)1. เรื่องแล้วเสร็จ 173-2548 เรื่องความรับผิดของกรรมการและพนักงาน กสท
2. เรื่องแล้วเสร็จ 486-2548 เรื่อง ความละเมิดผิดของเจ้าหน้าที่ในกรณีที่มีคำพิพากษาให้ อสค. จ่ายค่าเสียหายแก่พนักงาน
3. เรื่องแล้วเสร็จ 329-2549 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการวินิจฉัยสถานภาพ บตท.
4. เรื่องแล้วเสร็จ 589-2552 เรื่อง แนวทางปฏิบัติของรัฐวิสาหกิจในการเรียกให้พนักงานของรัฐวิสาหกิจที่กระทำละเมิดต่อรัฐวิสาหกิจชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
5. เรื่องแล้วเสร็จ 536-2547 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานผู้บริหารระดับต่ำกว่ากรรมการผู้จัดการของ กรุงไทย
6. เรื่องแล้วเสร็จ 771-2548 เรื่อง หารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับสถานภาพขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
7. เรื่องแล้วเสร็จ 817-2552 เรื่อง ขอหารือการแก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
8. เรื่องแล้วเสร็จ 293-2548 เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 (กรณีสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ กสท.)
9. เรื่องแล้วเสร็จ 783-2548 เรื่อง การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของผู้อำนวยการองค์การสวนยาง
10. เรืองเสร็จที่ 366-2551 เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550

11. เรื่องแล้วเสร็จ 441-2551 เรือ่ง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาคและผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
12. เรื่องแล้วเสร็จ 506-2551 เรื่อง ลักษณะต้องห้ามของกรรมการ บวท. 
13. เรื่องแล้วเสร็จ 844-2551 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอื่นในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
14. เรื่องแล้วเสร็จ 446-2552 เรื่อง การใช้บังคับบทบัญญัติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของพระราชบัญญัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
15. เรื่องแล้วเสร็จ 585-2552 เรื่อง การแจ่งตั้งผู้ว่าการ รฟม.
16. เรื่องแล้วเสร็จ 624-2552 เรื่อง การสรรหาผู้ดำรงตำปหน่งกรรมการอำนวยการใหญ่ การบินไทย
17. คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 22-2543 เรื่อง ประธานวุฒิสภาส่งความเห็นชอบของสมาชิกวุฒิสภา