คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน1. หลักการและแนวทางการกำกับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปี 2552
2. คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ
3. คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
4. หลักเกณฑ์แนวทางการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปี 2555
5. หลักการและแนวทาง-การกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ-พ.ศ. 2562 และแนวทางปฎิบัติ
6. กฎหมายและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน พ.ศ. 2562
7. คู่มือปฏิบัติสำหรับกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง