ห้องกฏหมาย

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ระเบียบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ...

อ่านต่อ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0209.1-ว.90 (21สค51) ขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด กค0209.1-ว.99 (21กย43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด กค0803.2-ว.4 (28มค52) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา 5(8) (9) (10) กค0803.2-ว29 (31มีค52) เร่งรัดติดตามการแต่งตั้งผู้บริหาร รส. ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0803.2-ว40 (27มีค52) เวียนซ้อมความเข้าใจ ว.4 (กก.ผู้แทนกค) กค0807-ว.14 (22กพ51) พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการฯ (ฉบับที่ 6) กค0807-ว.50 (23มิย51) ก...

อ่านต่อ

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ...(ที่ ครม. เห็นชอบหลักการ) ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและการบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....  ...

อ่านต่อ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ

เรื่องเเสร็จที่ 15-2545 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (กฟผ) เรื่องเเสร็จที่ 446-2552 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ม. 9(5) (กสท) เรื่องเสร็จที่ 2-2524 ความเป็นรัฐวิสาหกิจตาม ม. 4 (สสวท) เรื่องเสร็จที่ 14-2525 ความหมายของคำว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ม.9(6) เรื่องเสร็จที่ 16-2519 การแต่งตั้งผู้ว่าการ กทพ. เรื่องเสร็จที่ 47-2528 คุณสมบัติพนักงาน ม. 9(3) การทำงานเต็มเวลา (พนักงานรฟท นายสมจิตต์) เรื่องเสร็จที่ 73-2518 ความเป็นรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานที่ดำเนินงาน...

อ่านต่อ

พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

การปรับอัตราค่าจ้าง    นร 0201-5993 (12มิย38) การขยายอัตราเงินเดือนขั้นสูงของผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการฯ (มติ8มิย38)    นร 0504-2622  (23กพ49) การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงาน อพวช. (มติ21กพ49)    นร 0504-3867 (20มีค49) การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ5) (มติ14มีค49)    นร 0504-7319 (8มิย48) การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (มติ7มิย48)    นร 0504-8342 (27มิย48) การปรับอั...

อ่านต่อ