ห้องกฏหมาย

ค้นหา : หมวดหมู่ :

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 56 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมา...

อ่านต่อ

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน

มติคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2529 เรื่องผลประโยชน์ตอบแทนประเภทเงินเดือนค่าจ้างของพนักงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 4/2556 (เห็นชอบเรื่อง การปรับปรุงระบบแรงจูงใจในส่วนของค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เรื่องการปฏิร...

อ่านต่อ

พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

การปรับอัตราค่าจ้าง    นร 0201-5993 (12มิย38) การขยายอัตราเงินเดือนขั้นสูงของผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ หรือกรรมการผู้จัดการฯ (มติ8มิย38)    นร 0504-2622  (23กพ49) การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงาน อพวช. (มติ21กพ49)    นร 0504-3867 (20มีค49) การปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ5) (มติ14มีค49)    นร 0504-7319 (8มิย48) การปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  (มติ7มิย48)    นร 0504-8342 (27มิย48) การปรับอั...

อ่านต่อ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0209.1-ว.90 (21สค51) ขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด กค0209.1-ว.99 (21กย43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด กค0803.2-ว.4 (28มค52) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา 5(8) (9) (10) กค0803.2-ว29 (31มีค52) เร่งรัดติดตามการแต่งตั้งผู้บริหาร รส. ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0803.2-ว40 (27มีค52) เวียนซ้อมความเข้าใจ ว.4 (กก.ผู้แทนกค) กค0807-ว.14 (22กพ51) พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการฯ (ฉบับที่ 6) กค0807-ว.50 (23มิย51) ก...

อ่านต่อ

กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2)  ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3)   labourStateRelation2000 (eng) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ พรฎ.กำหนดรัฐวิสาหกิจที่พรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ไม่ใช้บังคับ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ...

อ่านต่อ