ห้องกฏหมาย

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

 ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.....  มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  คำชี้แจงความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ......

อ่านต่อ

ห้องกฎหมาย-ด้านการบริหารงาน

 กฎหมายต่างๆ    กฎหมายเกี่ยวกับบริษัท  กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ    กฎหมายว่าด้วยทุนรัฐวิสาหกิจ    กฎหมายอื่น  ระเบียบ     ความเห็นทางกฎหมาย   พรบ.ทุนรัฐวิสาหกิจ    พรบ.ร่วมทุน    พรบ.วิปกครอง      มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน  มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน    ...

อ่านต่อ

ห้องกฎหมาย-ด้านการเงิน

กฎหมายต่างๆ   กฎหมาย ระเบียบ ...

อ่านต่อ

ห้องกฎหมาย-ด้านบุคลากร

 กฎหมายต่างๆ  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายอื่น    ความเห็นทางกฎหมาย   พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พรบ.ความรับผิดทางละเมิด  พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ    มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน   พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 1. กฏหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัต...

อ่านต่อ

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ

ตัวอย่างรายการสิทธิประโยชน์ ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 56 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2519 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2520 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับท...

อ่านต่อ