ห้องกฏหมาย

ค้นหา : หมวดหมู่ :

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง...

อ่านต่อ

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

 มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  คำชี้แจงความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....

อ่านต่อ

ห้องกฏหมาย-ด้านบุคลากร

 กฎหมายต่างๆ  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายอื่น    ความเห็นทางกฎหมาย   พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พรบ.ความรับผิดทางละเมิด  พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ    มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน   พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 1. กฏหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัต...

อ่านต่อ

ระเบียบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ...

อ่านต่อ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0209.1-ว.90 (21สค51) ขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด กค0209.1-ว.99 (21กย43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด กค0803.2-ว.4 (28มค52) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา 5(8) (9) (10) กค0803.2-ว29 (31มีค52) เร่งรัดติดตามการแต่งตั้งผู้บริหาร รส. ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0803.2-ว40 (27มีค52) เวียนซ้อมความเข้าใจ ว.4 (กก.ผู้แทนกค) กค0807-ว.14 (22กพ51) พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการฯ (ฉบับที่ 6) กค0807-ว.50 (23มิย51) ก...

อ่านต่อ