ห้องกฏหมาย

ค้นหา : หมวดหมู่ :

ร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

 มติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ (๘ สิงหาคม ๒๕๖๐)  คำชี้แจงความจำเป็นในการตราร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ  สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ....  ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .....

อ่านต่อ

ห้องกฏหมาย-ด้านบุคลากร

 กฎหมายต่างๆ  กฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ กฎหมายอื่น    ความเห็นทางกฎหมาย   พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  พรบ.ความรับผิดทางละเมิด  พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ    มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน   พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ  พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 1. กฏหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พระราชบัญญัติคุณสมบัต...

อ่านต่อ

ระเบียบ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548 ...

อ่านต่อ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0209.1-ว.90 (21สค51) ขั้นตอนและแนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด กค0209.1-ว.99 (21กย43) หลักเกณฑ์และแนวทางการจ่ายผลตอบแทนผู้บริหารสูงสุด กค0803.2-ว.4 (28มค52) ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการรัฐวิสาหกิจ มาตรา 5(8) (9) (10) กค0803.2-ว29 (31มีค52) เร่งรัดติดตามการแต่งตั้งผู้บริหาร รส. ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ กค0803.2-ว40 (27มีค52) เวียนซ้อมความเข้าใจ ว.4 (กก.ผู้แทนกค) กค0807-ว.14 (22กพ51) พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการฯ (ฉบับที่ 6) กค0807-ว.50 (23มิย51) ก...

อ่านต่อ

พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานฯ

เรื่องเเสร็จที่ 15-2545 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารรัฐวิสาหกิจ (กฟผ) เรื่องเเสร็จที่ 446-2552 คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ม. 9(5) (กสท) เรื่องเสร็จที่ 2-2524 ความเป็นรัฐวิสาหกิจตาม ม. 4 (สสวท) เรื่องเสร็จที่ 14-2525 ความหมายของคำว่า ผู้บริหารท้องถิ่น ม.9(6) เรื่องเสร็จที่ 16-2519 การแต่งตั้งผู้ว่าการ กทพ. เรื่องเสร็จที่ 47-2528 คุณสมบัติพนักงาน ม. 9(3) การทำงานเต็มเวลา (พนักงานรฟท นายสมจิตต์) เรื่องเสร็จที่ 73-2518 ความเป็นรัฐวิสาหกิจของหน่วยงานที่ดำเนินงาน...

อ่านต่อ