สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การสัมมนา "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง"


วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา : 13:33 น.

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้มีการจัดสัมมนา
“การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
และกฎหมายลำดับรอง” จำนวน ๒ จังหวัด ที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยการสัมมนาดังกล่าว
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : PPP) และเป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนิน
การและการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
ที่มีขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้แก่บุคลากรหน่วยงานของรัฐ
ได้แก่ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอิสระ
ในเขตจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน
๗ จังหวัด และภาคใต้ จำนวน ๑๔ จังหวัด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน
ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เกิดโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
ได้เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล
และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้ความสนใจเข้าร่วมสัมมนาและสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ การขอรับการใช้เงินกองทุนและกฎหมายลำดับรองที่มีการประกาศใช้บังคับแล้ว
เป็นจำนวนมาก

 

 

chevron up