สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. หารือร่วมกับคณะกรรมการ บมจ. เอ็นที


วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2564 เวลา : 11:39 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บมจ. เอ็นที) เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในเครือ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ แนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนเร่งรัดการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของ บมจ. เอ็นที พร้อมกันนี้ได้รับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการ บมจ. เอ็นที เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่าง สคร. และ บมจ. เอ็นที ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร SME bank สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

chevron up