สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินปีงบประมาณ 2564 ได้ตามเป้าหมาย ช่วยรักษาเสถียรภาพทางการคลัง”


วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564 เวลา : 15:47 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่าในปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564) สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละ 50 (กิจการฯ) ได้จำนวน 160,070 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 270 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100.17% ของเป้าหมายทั้งปี (159,800 ล้านบาท)โดยในภาพรวมรัฐวิสาหกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ซึ่ง สคร. ได้ขอความร่วมมือให้รัฐวิสาหกิจยังคงนำส่งรายได้แผ่นดินให้เป็นไปตามเอกสารงบประมาณ และได้รับความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจเป็นอย่างดี และกองทุนรวมวายุภักษ์ หนึ่ง มีการนำส่งเงินปันผลเพิ่มเติมในเดือนกันยายน 2564 จึงทำให้การจัดเก็บรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจและกิจการฯ เป็นส่วนสำคัญในการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในปีงบประมาณ 2564

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

chevron up