สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค


วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา : 11:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน หลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทในเครือ การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ แนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุด ตลอดจนการดำเนินงานตามภารกิจของ กปภ. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่าง สคร. กับ กปภ. ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร.

chevron up