สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


วันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา : 18:53 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจได้ร่วมประชุมหารือกับคณะกรรมการการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สำนักงานสลากฯ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. เพื่อชี้แจงนโยบายในการพัฒนาและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ เช่น การจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ แนวทางการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ การคัดเลือกผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนแนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุด การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน การกำกับติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน และการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นและข้อสังเกตจากสำนักงานสลากฯ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานที่ดีระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกับ สำนักงานสลากฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนยิ่งต่อไป

chevron up