สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดกิจกรรม Hi SEPO+, Who are we in 2022


วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา : 18:13 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร สคร.
เข้าร่วมกิจกรรม Hi SEPO+, Who are we in 2022 เพื่อร่วมกันระดมความคิด (Brainstorming) ในประเด็นที่สำคัญ
Organization Profile (OP) ของ สคร. โดยมีนายนนทวัฒน์ สุขผล ที่ปรึกษาด้านการบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้
ตามเกณฑ์ประเมินรัฐวิสาหกิจ และ TQA ธนาคารออมสิน เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2
อาคาร SME Bank สคร. และในรูปแบบออนไลน์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564
<<ไฟล์แนบ>>

chevron up