สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕


วันพุธที่ 05 มกราคม 2565 เวลา : 16:20 น.

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. ประธานคณะทำงานฯ และคณะทำงานจากทุกสำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการทบทวน ปรับปรุง และจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของ สคร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดย สคร. ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของแผนบริหารความต่อเนื่องของ สคร. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องของ สคร. โดยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาวะวิกฤต ลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดำเนินงานหรือการให้บริการ และบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สคร. อาคาร SME Bank และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

chevron up